Jméno: Heslo:
přihlásitzaložit účet ]

Hodinky STORM - Dickies store

Reklamační řád

Firma Dalibor Kubík, Ke Mlýnu 1, 149 00 Praha 4 - Újezd u Průhonic, IČO: 496 45 609 - prodejce zboží značky DICKIES (dále jen prodávající) poskytuje svým zákazníkům prostřednictvím informačních materiálů dostatečné množství informací potřebných ke správné péči o všechny druhy prodávaného zboží. Užívání výrobků v souladu s níže uvedenými pokyny je podmínkou uznání reklamace.

Základní podmínky reklamace

Zákazník má právo reklamovat závady na zboží 24 měsíců ode dne zakoupení. Záruka se vztahuje na skryté vady, vady materiálu, funkční vady nebo vady vzniklé při výrobě. Nevztahuje se na násilné poškození nebo poškození způsobené nešetrným běžným nošením.

Záruka se rovněž nevztahuje na:

  • špatný způsob praní či ošetření

  • poškození vzniklé nevhodnou manipulací nebo neodbornou opravou

  • mechanický otěr

  • nešetrné zacházení a nedostatečná péče

Místo a způsob uplatnění reklamace

Zákazník může uplatnit reklamaci v prodejně Dickies, Navrátilova 7, Praha 1 nebo v provozovně prodávajícího - Dalibor Kubík, Ke Mlýnu 1, Újezd u Průhonic, 149 00 Praha 4.

Zákazník uplatňuje reklamaci osobně, popřípadě poštou. Pro rychlé vyřízení reklamace je žádoucí předložit doklad o zaplacení poskytovaný při prodeji zboží (při reklamaci poštou kopie dokladu o zaplacení) a uvede své telefonické spojení. Usnadní a zrychlí to reklamační řízení.

V případě odesílání reklamovaného zboží dopravcem doporučuje prodávající kupujícímu zboží pojistit.

Zákazník při reklamaci popíše vytýkanou vadu a sdělí, jaký nárok z reklamace uplatňuje. Reklamace musí být uplatněna v záruční době, tj. nejpozději v poslední den záruky musí reklamační projev zákazníka a uplatnění konkrétního nároku dojít prodávajícímu.

Vedoucí provozovny nebo jím pověřený pracovník vydá zákazníkovi při uplatnění reklamace Reklamační protokol, kde je mimo jiné uvedeno datum přijetí reklamace, vytýkaná závada, kupujícím uplatněný nárok z reklamace a přibližný termín vyřízení reklamace.

Vyřízení reklamace

Prodávající je povinen rozhodnou o reklamaci ihned, ve složitých případech do tří pracovních dnů. Rozhodnutí o reklamaci je její přijetí nebo odmítnutí na základě posouzení vady a existence práva z odpovědnosti za vady. Do třídenní lhůty se nezapočítává doba přiměřená podle druhu výrobku potřebná k odbornému posouzení vady.

Zavazujeme se vás informovat nejpozději do 7 dnů od obdržení reklamovaného zboží o postupu a průběhu reklamace.

Reklamace včetně odstranění vady bude vyřízena bez zbytečného odkladu, nejpozději do 30 dnů ode dne jejího uplatnění. Prodávající může v odůvodněných případech se zákazníkem dohodnout lhůtu delší.

Odstranitelné vady

Za odstranitelné vady se považují takové vady, které lze opravou odstranit, aniž by utrpěl vzhled, funkce a kvalita zboží.

V případě výskytu odstranitelné vady má zákazník právo, aby byla bezplatně, včas a řádně odstraněna. Prodávající je povinen vady odstranit bez zbytečného odkladu, nejpozději však do 30 kalendářních dnů ode dne uplatnění reklamace, nedohodne-li se prodávající se zákazníkem na delší lhůtě. Způsob odstranění vady závisí na rozhodnutí prodávajícího (servisu).

V případě vady odstranitelné má zákazník právo na výměnu zboží (lze vyměnit za jakékoliv zboží) nebo na odstoupení od smlouvy pokud:

  1. reklamace nebyla vyřízena do 30ti dnů ode dne jejího uplatnění a nedošlo k jiné dohodě

  2. zákazník nemůže pro opětovné vyskytnutí odstranitelné vady po opravě nebo pro větší počet odstranitelných vad zboží řádně užívat. O opětovné vyskytnutí vady po opravě jde tehdy, jestliže se stejná vada, která byla v záruční době již nejméně dvakrát odstraňována, opětovně vyskytne. O opětovné vyskytnutí vady se nejedná, projeví-li se na věci po předchozí opravě jiná, než dosud reklamovaná vada. Větším počtem vad trpí zboží tehdy, má-li v době uplatnění reklamace současně nejméně tři odstranitelné vady.

Neodstranitelné vady

Za neodstranitelnou vadu se považuje taková vada, kterou nelze odstranit, nebo její odstranění není účelné s přihlédnutím ke všem rozhodným okolnostem.

Jde-li o vadu neodstranitelnou, která brání tomu, aby zboží bylo řádně užíváno jako zboží bez vady má zákazník právo:

  1. požadovat výměnu zboží za nové bezvadné (lze vyměnit za jakékoliv zboží)

  2. odstoupit od kupní smlouvy

V případě, že charakter neodstranitelné vady nebrání řádnému užívání zboží jako zboží bez vady (např. vady estetické) a zákazník nepožaduje výměnu zboží, má právo na přiměřenou slevu z kupní ceny nebo může od kupní smlouvy odstoupit. Při poskytování slevy se přihlíží k charakteru vady, stupni a způsobu opotřebení výrobku, délce jeho užívání a k možnostem dalšího používání.

MOŽNOSTI MIMOSOUDNÍHO ŘEŠENÍ PŘÍPADNÉHO SPORU ADR

KUPUJÍCÍ, KTERÝ JE SPOTŘEBITELEM, MÁ PODLE ZÁKONA Č. 634/1992 Sb., O ORCHRANĚ SPOTŘEBITELE, V PLATNÉM ZNĚNÍ, PRÁVO NA MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU Z KUPNÍ SMLOUVY. SUBJEKTEM, KTERÝ JE OPRÁVNĚN K MIMOSOUDNÍMU ŘEŠENÍ SPORU, JE ČSKÁ OBCHODNÍ INSPEKCE. BLIŽŠÍ INFORMACE JSOU DOSTUPNÉ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH www.coi.cz. MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPOTŘEBITELSKÉHO SPORU SE ZAHAJUJE NA NÁVRH SPOTŘEBITELE V PŘÍPADĚ, ŽE SE SPOR NEPODAŘILO S PRODÁVAJÍCÍM VYŘEŠIT PŘÍMO. NÁVRH LZE PODAT DO JEDNOHO RUKU ODE DNE, KDY SPOTŘEBITEL UPLATNIL SVÉ PRÁVO, KTERÉ JE PŘEDMĚTEM SPORU, U PRODÁVAJÍCÍHO POPRVÉ. SOUVISEJÍCÍ PŘEDPISY – ZÁKON Č. 89/2012 Sb., OBČANSKÝ ZÁKONÍK, VE ZNĚNÍ POZDĚJŠÍCH PŘEDPISŮ.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ PŘI REKLAMACI

PRODÁVAJÍCÍ JE SOUČASNĚ SPRÁVCEM OSOBNÍCH ÚDAJŮ. ZÁKONNÝM DŮVODEM ZPRACOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ (JMÉNO A PŘÍJMENÍ, ADRESA, TELEFONNÍ ČÍSLO) JE SKUTEČNOST, ŽE TOTO ZPRACOVÁNÍ JE NEZBYTNÉ PRO OPRÁVNĚ+NÝ ZÁJEM VÁŠ A SPRÁVCE VE SMYSLU ČL. 6 ODST. 1 PÍSM. FÚ OBECNÉHO NAŘÍZENÍ O OCHRANĚ OSOBNÍCH ÚDAJŮ, ROVNĚŽ TAK JE ZPRAOVÁNÍ VAŠICH OSOBNÍCH ÚDAJŮ NEZBYTNÉ PRO TO, ABYCHOM SPLNILI SMLUVNÍ PRÁVNÍ PPOVINNOST VYŘÍDIT REKLAMACI, KTERÁ SE NA NÁS VZTAHUJE DLE SMLOUVY A DLE ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE. SPRÁVCE SE RÁMCI VYŘÍZENÍ REKLAMACE BEZ NICH NEOBEJDE A REKLAMACI BY NEMOHL VYŘÍDIT. VAŠE OSOBNÍ ÚDAJE BUDOU ZPRACOVÁVÁNY PO NEZBYTNĚ DLOUHOU DOBU A OCHRANU PRÁV A OPRÁVNĚNÉMU ZÁJMU SPRÁVCE.

Závěrečná ustanovení.

Pokud není v tomto reklamačním řádu stanoveno jinak, platí ustanovení občanského zákoníku.